Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Historie - Památky ve městě
Loreta

Loreta patří k architektonickým skvostům Kosmonos. Soubor staveb loretánského poutního místa ve východní části města zahrnuje volně stojící zvonici, kostel sv. Martina, loretánskou kapli P. Marie (Santa Casa – Svatá chýše nebo domek) obklopenou přízemními ambity.

 
Stavby lorety

Nejstarší částí areálu je volně stojící zvonice (kampanila), stojící severně od ambitů. Byla postavena Domenico Agostinim (Augustonim) podle návrhu černínského architekta Francesca Carattiho v letech 1672–3.

 
Kostel Povýšení sv. Kříže

 Kostel Povýšení svatého Kříže, dříve zasvěcený svátku Nalezení sv. Kříže se slaví vždy 14.září, kdy bývalo v Kosmonosích na počest této události posvícení.

 
Piaristický klášter

Po třicetileté válce, kdy byla země poznamenána velkým duchovním, materiálním a ale i mravním úpadkem, byl hrabě Heřman Jakub Černín z Chudenic nejvyšším purkrabím království českého.

 
Psychiatrická léčebna

 Při adaptaci bývalého kláštera bylo přistavěno druhé patro. Tyto práce byly dokončeny v r.1869 a 29. dubna bylo přijato do ústavního ošetřování prvních 51 nemocných mužů, kteří sem byli přeloženi z ústavu pražského.

 
Fara

První kostelík, již kamenný nechal v naší obci postavit koncem 12. století rytířský řád Johanitů a zasvětil jej svatému Martinu.

 
Zámek

Kosmonoský zámek představuje velkolepý soubor barokní architektury z přelomu 17. a 18. století. Zámek v Kosmonosích původně ležel osamocen na západním konci města.

 
Zámecký park

I když je to zvláštní, z historie zámeckého parku nevíme mnoho. Spolu se zámkem byla asi založena i zámecká zahrada, která respektuje jeho půdorys.

 
Obora

V 16. století patřily Kosmonosy pánům Krajířům z Krajku. Obora byla založena nejspíše po roce 1570, jako součást nově vybudovaného sídla v Kosmonosích za posledního z rodu Adama Krajíře z Krajku, a to v těsné blízkosti zámku.

 
Štift

Budovu dal postavit hrabě Josef de Bolzo v roce 1763 pro potřeby své textilní manufaktury, později se zde zpracovávala bavlna – byla tu největší tkalcovna v Čechách.

 
Manufaktura

Textilní manufakturu založil 20.11.1764 italský hrabě Josef de Bolzo. Pro její provoz nechal postavit budovu dnešního “štiftu”.

 
Zájezdní (velký) hostinec

V roce 1673 nechal postavit hrabě Heřman Jakub Černín podle návrhu italského architekta Francesca Carattiho panský zájezdní hostinec “U lva”.

 
Ovocné sady

Kosmonosy byly a snad zůstanou městem ovocných sadů, předurčila je k tomu příhodná poloha.

 
Chudobinec

Kosmonoský rodák a mecenáš František Linhart, který ukončil svoji činnost jako arciděkan v Lounech, měl své rodné město a jeho obyvatele opravdu rád. Protože byl skutečným lidumilem v nejvlastnějším smyslu slova, pamatoval především na ty nejpotřebnější v Kosmonosích.