Kosmonosy - kultura


Hlavní stránka - Historie - Spolky v Kosmonosích
Spolky v Kosmonosích

Spolky v Kosmonosích

Kosmonoské spolky a organizace v historii

Hlahol – pěvecký spolek založený 1835, činnost do roku 1942
Spolek divadelních ochotníků, zal.1844. později Jirásek do r. 1963
Občanská beseda, zal. 1867
Vlastenecký spolek Kruh, zal. 1856, zanikl 1899
Svaz dobrovolných hasičů, zal. 1882
Tělovýchovná jednota Sokol, zal.1886 Spolek kosmonoských tamburašů.
Okrašlovací spolek „Ozdoba“, zal. 1870. Zanikl po první svět. válce.
Podpůrná jednota, zal. 1885
Severočeská jednota, zal. 1889
Ústřední matice školská, zal. 1881
Loutkové divadlo, do r. 1880
Společenstvo veškerých živností, zal. R. 1907
Vlastenecká obec baráčníků, zal. 1907
Odborové sdružení zemských zřízenců, od r. 1906
Svaz obecních a státních zřízenců, od r. 1909
Odborové sdružení českých kovopracovníků, od r. 1902
Jednota malozemědělců, od r. 1920
Svaz kovodělníků
Katolická mládež
Československý červený kříž, od r. 1921
Modrý půlměsíc, od r. 1969
Sportovní klub Kosmonosy, od 1921. Od r. 1940 Box klub
Místní odbor kostnické jednoty, od r. 1920
Klub velocipedistů, od 1924
Dělnická tělovýchovná jednota
Klub chovatelů drobného hospodářského zvířectva, od r. 1924
Československá obec legionářů, od r. 1926
Jednota proletářské tělovýchovy
Klub přátel žehu, od r. 1927
Junák, od 1927
Sdružení hudebníků, od 1928
Střelecká obec
Spolek paní a dívek, od 1928
Konsumní spolek Bratrství a Včela
Tiskařský cechovní spolek
ČSM, SČM, SSM
Rada žen, komise žen Okresní sdružení žen Československý svaz žen
Československá sociální demokracie, Československá strana socialistická
Komunistická strana Československá, Agrární strana
Národní sjednocení
Český klub velocipedistů /Šipka/
Sdružení volné myšlenky
Zdravotnický odbor československých socialistů
Ovocnická odbočka
Svaz československé mládeže socialistické
Politická organizace komunistů
Politická organizace strany československých socialistů
Místní organizace československé strany lidové
Místní organizace republikánské strany čs. venkova
Místní organizace živnostníků a obchodníků
Politická organizace sociálně demokratické strany dělníků
Federální tělovýchovná jednota
Občanský králikářský spolek

Kosmonoské spolky a organizace v současnosti

Partnerství měst- o.s.
Muzejní spolek o.s.
Osvětová beseda o.s.
Český svaz žen o.s.
Červený kříž
Baráčníci
Sbor pro občanské záležitosti
Klub turistů
Dětské sdružení Altamíra
Liga lesní moudrosti
Tělovýchovná jednota Sokol Kosmonosy
Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy
Sbor dobrovolných hasičů Horní Stakory
Český zahrádkářský svaz
Český svaz chovatelů Svaz včelařů
Myslivecké sdružení Podbaba Myslivecké sdružení Kosmonosy-Bradlec
Sportovní klub Kosmonosy
Střelecký klub Cosmanos

SK SURF-BEACH Kosmonosy
MBC -Bikepark TJ Nowa Kosmonosy Sdružení rodičů a přátel školy

 

Altamira

Dětský skanzen Altamira byl budován za podpory odborů KOVO ŠKODA AUTO a Městského úřadu města Kosmonosy v roce 1992. V roce 1995 rada MěÚ Kosmonosy rozhodla o přidělení dalších pozemků pro postupné rozšiřování skanzenu mezi zámeckým parkem a statkem.

Altamira se z původních 25 členů jednoho oddílu, postupně rozrostla na stávající zhruba 160 členů. Hlavním námětem činnosti je obor dětské experimentální archeologie. Děti se aktivně, formou pokusů seznamují s dávnými technologiemi, řemesly, s životem v pravěku a starověku. Altamira je držitelem českých primátů v oborech prehistorického obilnářství, primitivní metalurgie, evropského primátu v archeologických pokusech o tavbu skla dřevem v ranně středověké sklářské huti.

Dětský pravěký skanzen se člení na několik částí.
1. Společenské prostory zázemí
Klubovna vystavěná po vzoru keltských usedlostí v anglickém Buster Hildu s jeskynními malbami z francouzských a španělských jeskyní, plastikou Dvou bizonů a výstavou dětských prací v oboru experimentální archeologie. Slavnostní shromaždiště vystavěné na motivy svatyně slunce Stonehenge v Jižní Anglii. Bouda na nářadí s drnovou střechou.
2. Pravěké hřiště experimentů
Na něm se nachází jednotlivá cvičná pracoviště věnovaná různým technologickým postupům, zapomenutým řemeslům, oborům a oblastem činnosti patřící k životu v dávné minulosti. Oboroh, ranně středověký chlév, tkalcovská dílna, pekařská dílna, keramické pracoviště, metalurgické pracoviště, polozemnice, bronzovna, obětiště, sklárna, monoxyly.
3. Území dlouhodobých experimentů

V jižní spodní svahovité části skanzenu, kde v současné době (rok 2000) probíhá experiment s chovem dobytka v ranně středověkém chlévě.

 

Společenstvo veškerých živností obce Kosmonosy

Od r. 1860, kdy absolutistický systém byl nahrazen ústavou, nastal čilý ruch společenský i vlastenecký. Ve všech lidnatějších městech se zakládaly spolky zábavní, humánní, vlastenecké, hospodářské a živnostenské. Staré cechovní zařízení ustupovalo modernímu. Do r. 1866 nebylo v Kosmonosích ani jednoho spolku tohoto druhu. Od r. 1863 se začalo pomýšlet na zřizování spolků. Snaha nalezla ohlas ještě v Horních a Dolních Stakorách, Debři a Josefodolu. V roce 1864 bylo povoleno zřízení “Společenstva živnostníků v Kosmonosích” s připojením přidružených obcí. Spolek poskytoval svým členům půjčky, přijímal učně a vydával výuční listy. Dále si spolek zřídil svoji knihovnu, podporoval nemocné a vdovy. Cílem bylo povznesení stavu řemeslnického a živnostenského a k pomoci členům nebo neštěstím postiženým lidem. Byla zřízena dělnická nemocenská pokladna, aby živnostníci nemuseli pojišťovat své dělníky u okresní nemocenské pokladny. Byl zvolen rozhodčí výbor pro řešení sporů mezi zaměstnavateli a dělníky. V roce 1913 byla založena Živnostenská škola pokračovací Činnost byla první světovou válkou přerušena, za války úplně ochromena. Po válce byl založen spolek “Svépomoc”. V roce 1866 byla založena “Čtenářská beseda”, později “Občanská beseda”, zpěvácký spolek “Hlahol” byl založen v roce 1885. Divadelní a ochotnický spolek byl založen v roce 1839. Potravinový spolek “Včela “ s obchodem v č. 183 byl založen v roce 1869, Tělocvičná jednota “Sokol” byla založena v roce 1886, Sbor dobrovolných hasičů v roce 1882, Okrášlovací spolek “Ozdoba” z roku 1870, Spolek vojenských vysloužilců založený roku 1885. V roce 1912 bylo v Kosmonosích celkem 16 spolků. Ve dvacátých letech dvacátého století bylo založeno loutkové divadlo, které padesát let poskytovalo kosmonoským dětem dobrou zábavu.

 

Svaté Pole

Podobně jako hrabě Humprecht Černín zakládá domky pro řemeslníky v ulici Tesařské a Špitálské, tak hrabě Josef de Bolzo ze stejných důvodů zakládá čtvrť “Svaté pole” (jméno podle blízkého hřbitova). Potřeboval pro tkalce a barvíře ubytování v blízkosti nově zbudované továrny “Štift” Obec se rozrůstala, pro dělníky byly postaveny domy na “Svatém poli”.

 

Svobodná obec řemeslnická

V době, kdy kosmonoské panství vlastnili Černínové, zaznamenávají Kosmonosy a celé panství veliký rozkvět. Zasloužili se o pronikání barokního slohu do Čech. Pro všechny tyto stavby bylo potřeba získat množství odborných pracovních sil, a proto Černínové povolali do Kosmonos truhláře, zedníky, tesaře, řezbáře a jiné řemeslníky a udělovali jim různé výsady. Někteří kosmonoští řemeslníci se podíleli i na realizaci monumentálního pražského paláce i jiných černínských staveb Pomocné práce a dopravu vykonávali většinou rolníci. Řemeslníci přišli ze Severních Čech a dokonce i z Německa. Hrabě Humprecht Jan Černín v letech 1672–1678 nechal v Kosmonosích vystavět na svých pozemcích 55 domků, pro řemeslníky v ulici Tesařské a panských domků v ulici Špitálské (pod kostelem sv. Martina dnes Boleslavské), které řemeslníkům na splátky prodal. Intensivní stavební činnost v Kosmonosích v letech 1669 – 1709 si vynutila založení svobodné řemeslnické obce, která byla jakousi kosmonoskou zvláštností. Tito řemeslníci byli osvobození ode všech daní a poplatků, byli tedy svobodní. Museli jen platit daň vojenskou. Řemeslnická obec měla svého rychtáře a konšely, kteří spolurozhodovali v řízení obce společně se selskou obcí řemeslnickou. Řemeslníci pečovali i o zvelebení obce, o její pěkný vzhled. Snad nejznámějšími obyvateli řemeslnické obce byla slavná rodina řezbářů a sochařů Jelínků.