Kosmonosy - kultura


Stanovy

OSVĚTOVÁ BESEDA KOSMONOSY, z. s.

Stanovy spolku
změna ke dni 2. 11. 2015

 


Čl. I
Úvodní ustanovení


1. Název spolku:
Osvětová beseda Kosmonosy, zapsaný spolek (dále též „spolek“ )
IČO 705 66 895

2. Sídlo spolku: Pod koupalištěm 716, 293 06 Kosmonosy

3. Osvětová besda Kosmonosy je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Osvětová beseda Kosmonosy je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu se aktivně podílet na organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcích v Kosmonosích. Navazuje tak na stopadesátiletou tradici působení Občanské besedy, později Osvětové besedy v Kosmonosích.
Posláním spolku je zejména:
a) organizování kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé
b) pořádání koncertů, výstav, divadelních představení c) pořádání vzdělávacích akcí, přednášek d) pořádání poznávacích zájezdů, turistických výletů
e) propagace aktivit spolku a osvěta
f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů
g) spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky města Kosmonos
h) zajišťování doprovodných akcí k pořádaným akcím – občerstvení, šatna apod.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 


čl. II
Činnost spolku


1. Hlavní činnost spolku směřuje k uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku není. Hlavní činnost může být financována především z dotací, grantů a sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle čl. II. těchto stanov. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti Spolku nepřesáhnou náklady.

2. Hlavní činnost spolku je prováděna zvláště prostřednictvím: a) organizování kulturních a společenských akcí pro děti i dospělé b) pořádání koncertů, výstav, divadelních představení c) pořádání vzdělávacích akcí, přednášek d) pořádání poznávacích zájezdů, turistických výletů e) propagace aktivit spolku a osvěta f) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů g) spolupráce s institucemi, organizacemi a spolky města Kosmonos

3. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to pro podporu hlavní činnosti. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. II. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

4. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
a) zajišťění doprovodných akcí k k pořádaným hlavním akcím – občerstvení, šatna, výběr vstupného apod.

 


čl. III
Členství


1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku Osvětová beseda (dále jen„člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, který má zájem se aktivně podílet na činnosti tohoto spolku. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její písemné žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.

3. Ukončení členství
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi
b) úmrtím člena
c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku; členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání spolku
d) zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

4. Práva členů:
a) účastnit se činnosti spolku
b) být pravidelně informován o dění ve spolku
c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
(slevy na účastnických poplatcích atp.)
d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

5. Povinnosti členů:
a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
b) dodržovat stanovy spolku
c) účastnit se při přípravě akcí

6. Členské příspěvky se vzhledem k charakteru a zaměření činnosti nevybírají ( spolek připravuje a zajišťuje kulturní akce a další aktivity dle stanov pro občany ve městě).

7. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

8. Předseda je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 


čl. IV
Orgány spolku


1) Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze – nejvyšší orgán
b) předseda – statutární orgán d) kontrolní komise

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

5. Čestným členem Osvětové besedy v Kosmonosích se stane člen, který se významně zasloužil o její činnost a vzhledem ke svému věku již nemůže aktivně se zapojovat do práce spolku. O jmenování čestným členem rozhoduje členská schůze.

 


čl. V
Členská schůze


1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
b) rozhodovat o změně stanov
c) odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá nařádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané předsedou
d) schvalovat výsledek hospodaření spolku
e) volit předsedu a členy kontrolní komise
g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů
h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

2. Členská schůze je svolávána předsedou spolku podle potřeby – 1 x měsíčně, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Předseda je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout .

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

8. Předseda zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

 


čl. VI
Předseda


1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s vyjímkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může rovněž jednat předsedou zmocněný člen (zástupce) nebo zaměstnanec spolku. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou forrmou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu pěti let. Předseda se funkce ujímá dne následujícího po dni volby. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:
(a) svolání a vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti,
pořízení zápisu z jejího jednání
(b) archivování veškerých zápisů ze zasedání členské schůze, vedení veškeré agendy a seznamu členů spolku
(c)pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

4) Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími členské schůze.

5) Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy či zaměstnance spolku.

 


čl. VII
Kontrolní komise


1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise - předsedu, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.

2. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami, organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze.

3.    Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

4. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně
a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

5. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

6.    O výsledku kontroly předá kontrolní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

7. Všichni členové spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

8. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

 


čl. VIII
Majetek a hospodaření


1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z dotace Města Kosmonosy, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.

7. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

8. Finanční prostředky se vedou na samostatném účtu. Podpisové právo k účtu má předseda, zástupce a hospodář. Platí vždy jeden podpis samostatně pověřených osob. Jakékoliv právní úkony, které se uskuteční v písemné formě, podepisuje za Spolek předseda, případně určený zástupce.

 


čl. IX
Závěrečná ustanovení


1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2 Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek Osvětová beseda.

3. Spolek byl založen ustavující valnou hromadou a registrován dne 28. 12. 1999 MV ČR jako Osvětová beseda, občanské sdružení pod č. VS/1-1/42 285/99-R, s následnou změnou stanov 26. 1. 2005.

4. Spolek Osvětová beseda Kosmonosy vznikl dnem zápisu do spolkového rejstříku - byl převeden transformací z občanského sdružení Osvětová beseda Kosmonosy k 1. 1. 2014. Je vedený ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 10554. Identifikační číslo 705 66 895.

5. Změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.
Tato změna stanov a jejich úplné znění bylo projednáno a schváleno na členské schůzi 2. 11. 2015.

Kosmonosy 2. 11. 2015